This page is currently only available in Dutch. We are working hard to translate it as soon as possible. Our apologies for the inconvenience.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Vanparijs Wim Websites, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of door het online aanvinken van het vakje ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden

Definities

Website:

Een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s, inclusief eventuele bijhorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere bestanden zonder welke de website niet volledig kan functioneren.

Onderhoud van een website:

Het door Vanparijs Wim Websites inpassen van een nieuwe, door de opdrachtgever, aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data, in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel door het maken van nieuwe of het veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data, in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie Vanparijs Wim Websites een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

Door ondertekening van een overeenkomst of het online aanvragen van een website met Vanparijs Wim Websites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Vanparijs Wim Websites en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vanparijs Wim Websites opgenomen wordt.

Aanvraag website en acceptatie

De aanvraag voor een website gebeurt deels online. Na invullen van het aanvraagformulier zal u een mail ter bevestiging krijgen. Nadat Vanparijs Wim Websites uw aanvraag ontvangen heeft, zal er een offerte aangemaakt worden. U kan deze offerte aanvaarden of nog enkele wijzigingen laten doorvoeren. Wanneer de offerte u bevalt, wordt uw contract beschikbaar gesteld. Een exemplaar dient u te ondertekenen en terug te sturen naar ons. Een ingescand enondertekend exemplaar terug bezorgen heeft de zelfde geldigheid als dat het zou opgestuurd zijn via de post.

Door het akkoord gaan met een offerte verbindt de opdrachtgever de offerte te aanvaarden en akkoord te gaan dat hij de volledige som zal betalen. Verder is de opdrachtgever er zich ook van bewust dat er jaarlijks onderhoudskosten betaald moeten worden aan Vanparijs Wim Websites. Een website bij Vanparijs Wim Websites aankopen zonder onderhoudskosten te betalen is alleen mogelijk na onderlinge afspraak.

Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vanparijs Wim Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Vanparijs Wim Websites verstrekt. Indien deze niet tijdig aan Vanparijs Wim Websites worden verstrekt, heeft Vanparijs Wim Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Vanparijs Wim Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vanparijs Wim Websites is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Duur en beëindiging

Alle contracten, tenzij anders vermeld, hebben een onbepaalde duur. Opzeggen kan door Vanparijs Wim Websites te contacteren. Deze actie kan binnen de twee weken, 14 kalenderdagen, ongedaan gemaakt worden door telefonisch contact op te nemen met Vanparijs Wim Websites. Het contract kan alleen maar verbroken worden indien alle facturen gelinkt aan de website voldaan zijn. Een contract opzeggen terwijl er nog facturen open staan is dus onmogelijk.

Vanparijs Wim Websites heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen heeft of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

Verder heeft Vanparijs Wim Websites het recht om de overeenkomst te verbreken indien dit drie maanden op voorhand meegedeeld wordt aan de opdrachtgever. Hiervoor dient geen bepaalde reden opgegeven te worden en Vanparijs Wim Websites is niet verplicht om een oplossing te zoeken zodanig de website toch volledig kan blijven functioneren. Vanparijs Wim Websites is wel verplicht om alle bestanden die de website doen functioneren door te geven aan de opdrachtgever.

Bij het verbreken van de overeenkomst door de opdrachtgever heeft deze geen recht op terugbetaling van eender welke lopende dienst, van de onderhoudskosten of eender welke andere betaling overgemaakt aan Vanparijs Wim Websites.

Levering en levertijd

Vanparijs Wim Websites gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten. Hier staat echter geen tijdslimiet op. Vanparijs Wim Websites moet wel al het mogelijke doen om de website binnen een redelijke tijd af te leveren, maar de opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat er andere opdrachten eerder aangevraagd werden.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Vanparijs Wim Websites eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerking zo spoedig mogelijk door aan Vanparijs Wim Websites. In de tussentijd wordt de website al verder afgewerkt, maar alle aspecten kunnen nog gewijzigd worden.

Overmacht

Vanparijs Wim Websites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Vanparijs Wim Websites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Vanparijs Wim Websites alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen van het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Vanparijs Wim Websites geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Wijzigingen in de tarieven kunnen op elk moment plaats vinden. Bij eenmalige betalingen geldt de prijs waarbij u de aanvraag voor het product deed. Anders wordt de prijswijziging één maand voor ingang gemeld aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Vanparijs Wim Websites is de opdrachtgever verplicht om alle kosten hiervoor te dekken. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur, al dan niet elektronisch, het verschuldigde bedrag te betalen.

Bij een overeenkomst met een maandelijks verschuldigd bedrag wordt de opdrachtgever elke maand een elektronisch factuur gestuurd. De opdrachtgever dient steeds binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen.

In de genoemde gevallen behoudt Vanparijs Wim Websites zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij onmiddellijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na facturering Vanparijs Wim Websites hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen veertien dagen na verzending voldaan moet worden.

Continuïteit

Na afloop van een overeenkomst zal Vanparijs Wim Websites automatisch een nieuwe overeenkomst opstellen, met eventuele prijswijzigingen.

Overdracht rechten en plichten

Vanparijs Wim Websites noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten, voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Klachten

De opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid, ook na levering, duidelijk omschreven gebreken aan geleverde producten te melden aan Vanparijs Wim Websites, waarna Vanparijs Wim Websites deze gebreken zal trachten zo spoedig mogelijk te verhelpen. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk iet verstaan onder ‘gebreken’.

Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Copyright

Al het door Vanparijs Wim Websites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vanparijs Wim Websites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is of op enige andere manier anders gebruikt worden dan het oorspronkelijke doeleinde, tenzij anders vermeld door Vanparijs Wim Websites.

De door Vanparijs Wim Websites verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig eigendom van Vanparijs Wim Websites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Vanparijs Wim Websites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vanparijs Wim Websites gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Vanparijs Wim Websites behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

Voor zover Vanparijs Wim Websites bij zijn activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en andere leveringen van derden, waarop Vanparijs Wim Websites weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Vanparijs Wim Websites op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Vanparijs Wim Websites of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Vanparijs Wim Websites.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Vanparijs Wim Websites slechts aansprakelijk voor de ervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Vanparijs Wim Websites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Vanparijs Wim Websites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma, schuift onze bevoegdheid over op die van hun.

Vanparijs Wim Websites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Vanparijs Wim Websites wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Vanparijs Wim Websites aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

Vanparijs Wim Websites is niet aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van een of meerdere websites, hoe vaak zich dit ook voordoet. Vanparijs Wim Websites heeft geen enkele verplichting om iets in haar service of manier van werken te veranderen en niets kan Vanparijs Wim Websites hiertoe dwingen. Indien u wenst op een andere manier te werken met Vanparijs Wim Websites, kunnen hiervoor kosten aangerekend worden.

Overige

Vanparijs Wim Websites zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Vanparijs Wim Websites.

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van de website door een ander bedrijf te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die dat bedrijf stelt.

Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Vanparijs Wim Websites zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogste stellen.

Vanparijs Wim Websites is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vanparijs Wim Websites en de opdrachtgever in overleg treden zodat nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige, dan wel een vernietigde bepaling in acht worden genomen.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoord tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Leuven (B-3000) of het vredegerecht van Tienen (B-3300).

Wijziging van de voorwaarden

Vanparijs Wim Websites behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van veertien dagen na al dan niet elektronische bekendmaking van de wijzigingen.

Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vanparijs Wim Websites: http://vanparijswimwebsites.com

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Laatste wijziging: 14 augustus 2015