This page is currently only available in Dutch. We are working hard to translate it as soon as possible. Our apologies for the inconvenience.

Juridische informatie en privacy beleid

Deze disclaimer is geldig op de volledige website van Vanparijs Wim Websites en op elke website gemaakt door Vanparijs Wim Websites, tenzij deze een eigen disclaimer heeft.

Definities

Onze websites:

Met ‘onze websites’ wordt er altijd verwezen naar de website van Vanparijs Wim Websites en alle websites ontwikkeld door Vanparijs Wim Websites.

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op . Door het gebruik van een van onze websites verbindt u zich er toe deze disclaimer na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van onze websites zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vanparijs Wim Websites. Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Vanparijs Wim Websites, teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze websites openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen, of hierop rechten te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

Onze websites verzamelen geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een aanvraag- of van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft de persoon in kwestie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Vanparijs Wim Websites met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer en marktonderzoek. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en dienen enkel voor intern gebruik. U heeft recht p inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Onze websites verzamelen gegevens van niet persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, besturingssysteem, bezoektijd, bezoekfrequentie, snelheid, taal en land.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site worden er zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze gegevens helpen ons om de site beter op u af te stemmen. Met de meeste internetbrowsers kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Onze websites vereisen echter het gebruik van cookies.

Niet toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder mee toe om:

Aansprakelijkheid

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten die op of via onze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Vanparijs Wim Websites staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie, software, producten of diensten. Deze worden ook geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Vanparijs Wim Websites is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op onze websites zouden voorkomen.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Vanparijs Wim Websites hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op onze websites met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven en het vredegerecht van Tienen bevoegd.

E-mail

De informatie in een e-mail is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.

Als u niet de geadresseerde bent, gelieve deze e-mail dan te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of irussen kan bevatten.

Vanparijs Wim Websites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van e-mail. Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van Vanparijs Wim Websites.

Bijgevolg bindt dit e-mailbericht niet, tenzij het een uitdrukkelijke andersluidende verklaring van een gemachtigde vertegenwoordiger bevat.

Software, scripts, afbeeldingen en plugins van derden

Onze websites maken dankbaar gebruik van verschillende scripts, plugins, afbeeldingen en software gemaakt door derden. Deze scripts, plugins, afbeeldingen en software zijn uitvoerig getest en onderzocht. Vanparijs Wim Websites dankt de makers ervan hartelijk. Contacteer Vanparijs Wim Websites indien u meent dat uw rechten worden geschonden. Alle rechten van de desbetreffende scripts, plugins, afbeeldingen en software gaan naar de makers ervan.

Deze disclaimer is onder voorbehoud van drukfouten.

Met deze disclaimer zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze disclaimer is gepubliceerd op de website van Vanparijs Wim Websites: http://vanparijswimwebsites.com

Laatste wijziging: 29 augustus 2015